prajská nutri nutriční poradna

Všeobecné obchodní podmínky

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) stanoví vaše práva a povinnosti v souvislosti s poskytováním služeb v rámci Programu Prajzská NUTRI (dále jen „Program“).

1.2. Majitelem a provozovatelem Programu je společnost Prajzská nutri s.r.o., se sídlem Dolní Benešov, Na mexiku 334, PSČ 747 22, IČ:10944061, s oddíl C, 86097 (dále jen „Prajzská nutri s.r.o.“).Poskytovatelem služeb v rámci Programu je přímo Prajzská nutri s.r.o.

1.3. Službami (dále jen „Služby“) se rozumí zakoupený program a dalšíjiné služby, které Poskytovatelé nabízejí v rámci Programu; ustanovení čl. 2.8není dotčeno. Službou se rozumí i zpřístupňování tematických audiovizuálních děl (videí) Poskytovatelem klientům v rámci Programu, a to online nebo jiným obdobným způsobem (dále jen „Audiovizuální Služby“).

1.4. Tyto Obchodní podmínky se použijí tehdy, nebyly-li mezi vámi a Poskytovatelem dohodnuty jiné podmínky (např. v objednávce). Tyto Obchodní podmínky se použijí přiměřeně také na prodej zboží Poskytovatelem, dochází-li k němu v rámci poskytování Služeb, a dále pro úkony, které u Poskytovatele absolvujete před vlastním vznikem smluvního vztahu (čl. 2.1), např. pro úvodní (vstupní) konzultaci.

2. SMLUVNÍ VZTAH

2.1. Smluvní vztah mezi vámi a Poskytovatelem zpravidla vzniká podpisem Objednávky Služby (dále jen „Objednávka“) a jejím přijetím Poskytovatelem (Poskytovatelé mají k dispozici objednávkové tiskopisy, které předkládají klientům k podpisu). Uzavření smluvního vztahu může být jménem a na účet bezprostředního Poskytovatele Služeb zprostředkováno jiným Poskytovatelem (dále jen „Zprostředkující Poskytovatel“). Smluvní vztah znamená, že Poskytovatel je povinen poskytovat vám objednané Služby a vy jste povinni uhradit jejich cenu.

2.2. Máte nárok obdržet stejnopis Objednávky potvrzený Poskytovatelem, případně za Poskytovatele Zprostředkujícím Poskytovatelem. Pokud z jakéhokoliv důvodu nebyla vyhotovena písemná Objednávka ani smlouva, máte nárok obdržet od Poskytovatele potvrzení, které bude obsahovat označení předmětu Služby, její rozsah, jakost, cenu za provedení Služby a termín plnění.

2.3. Před podpisem Objednávky si nechte od pracovníka Poskytovatele nebo Zprostředkujícího Poskytovatele zevrubně vysvětlit, v čem Služba spočívá, co zahrnuje a jaká je její cena. Dotažte se na všechny okolnosti, které pro vás mají význam. Pokud máte jakékoliv nejasnosti, Objednávku nepodepisujte.

2.4. Pracovník Poskytovatele nebo Zprostředkujícího Poskytovatele je oprávněn požádat vás o identifikační doklad k ověření vaší totožnosti.

2.5. Poskytovatel není povinen přijmout vaši Objednávku, pokud (i) jste v minulosti neplnili své povinnosti při poskytování Služeb (např. neuhradili jste cenu Služeb), (ii) má z vašeho chování pochybnosti, zda rozumíte, co je předmětem Služeb a za jakých podmínek vám mají být Služby poskytovány nebo (iii) má pochybnosti, zda máte vážný zájem o čerpání Služeb k účelu, ke kterému jsou určeny.

2.6. Nejste-li plnoletí, je Poskytovatel oprávněn požadovat písemný souhlas vašeho zákonného zástupce s poskytováním Služeb, jestliže má pochybnosti, že jste sami schopni posoudit předmět Služeb a zavázat se k úhradě jejich ceny.

2.7. Vezměte, prosím, v úvahu, že Služby nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zdravotních službách“), ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud váš zdravotní stav vyžaduje zvláštní výživový režim, případně jste omezeni v užívání určitého druhu výživy, vždy se předem poraďte o čerpání Služeb se svým lékařem a o těchto skutečnostech informujte pracovníka Poskytovatele nebo Zprostředkujícího Poskytovatele.

2.8. Službou ve smyslu těchto Obchodních podmínek nejsou výkony, které nečerpáte od Poskytovatele, ale od třetích subjektů, byť může jít o výkony, které jsou podmínkou pro řádné čerpání Služeb (dále jen „Podmiňující výkony“). Podmiňujícími výkony jsou zejména výkony, které spočívají ve zdravotní diagnostice nebo odběrech biologického materiálu a jejich zdravotním vyhodnocení, a další zdravotní služby ve smyslu Zákona o zdravotních službách (dále jen „Zdravotní služby“). Nedohodnete-li se s Poskytovatelem jinak, zajistí Poskytovatel Podmiňující výkony prostřednictvím oprávněného poskytovatele s tím, že Poskytovatel vystupuje jako zprostředkovatel a uhradí za vás cenu poskytnutí Podmiňujících výkonů (a to z ceny Služeb podle čl. 4); součástí Služeb je zajištění poskytnutí Podmiňujících výkonů. Poskytovatel je povinen zajistit, aby Podmiňující výkony byly poskytnuty v rámci podmínek stanovených těmito Obchodními podmínkami (včetně předčasného ukončení poskytování Podmiňujících výkonů). Mají-li Podmiňující výkony charakter Zdravotních služeb, musí být jejich poskytovatel oprávněným poskytovatelem ve smyslu Zákona o zdravotních službách. Dohodnete-li si s Poskytovatelem, že si Podmiňující výkony zajistíte samostatně, nemáte nárok na slevu z ceny Služeb, nebude-li výslovně ujednáno jinak.

3. PRŮBĚH POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

3.1. Poskytovatel je povinen poskytovat vám Služby odborně a pečlivě.

3.2. Jste povinni v potřebném rozsahu spolupůsobit při poskytování Služeb, zejména pravdivě zodpovědět dotazy Poskytovatele a v případě Služeb, jejichž poskytování vyžaduje dodržování určitého režimu, dostavovat se na předepsané konzultace a řídit se doporučeními Poskytovatele, pokud jde o stravování, pohybové aktivity atd. Mají-li jednotlivé Služby stanovena zvláštní pravidla jejich čerpání, je třeba tato pravidla dodržovat;

3.3. Ačkoli vám budou Služby poskytovány v souladu s aktuálními vědeckými poznatky, nemůžeme zaručit, že bude dosaženo výsledku, který si přejete (např. snížení hmotnosti o určitý počet kilogramů). Dosažení tohoto výsledku závisí na řadě faktorů, které nejsou zcela pod kontrolou Poskytovatele (např. vliv prostředí). Řádným poskytováním součinnosti podle čl. 3.2 se však podstatně zvýší pravděpodobnost dosažení očekávaného výsledku.

3.4. Audiovizuální díla, která jsou předmětem Audiovizuálních Služeb, máte právo využívat ke své osobní potřebě v souladu s účelem, ke kterému jsou určena (např. jako instruktáž pro cvičební a tréninkové aktivity), a způsobem, kterým vám jsou zpřístupňována (např. formou

online streamu). Je zakázáno audiovizuální díla kopírovat, ukládat, rozšiřovat, zpřístupňovat třetím osobám nebo jakkoli komerčně využívat.

3.5. Nebudete-li řádně poskytovat součinnost nebo porušovat své povinnosti při čerpání Služeb, je Poskytovatel oprávněn přerušit Poskytování Služeb nebo odstoupit od ujednání o poskytování Služeb. Poskytováním součinnosti se pro účely tohoto ustanovení rozumí také úhrada ceny Služeb.

3.6. Bylo-li poskytování Služeb ujednáno na určitý počet měsíců, počítá se délka poskytování Služeb od data ujednání poskytování Služeb do korespondujícího data příslušného kalendářního měsíce. Není-li v daném kalendářním měsíci takové datum, platí, že posledním dnem poskytování Služeb je poslední den daného kalendářního měsíce.

3.7. V průběhu 14 dnů od sjednání smluvního vztahu o poskytování Služeb jste oprávněni kdykoli požádat Poskytovatele o ukončení poskytování Služeb s tím, že uhradíte cenu již poskytnutých Služeb a náklady, které Poskytovatel vynaloží v souvislosti s vaší Objednávkou (čl. 4.4). Žádost o ukončení poskytování služeb se musí stát písemně a musí být doručeno ve stanovené lhůtě Poskytovateli, případně sepsáno s Poskytovatelem. K žádosti o ukončení poskytování služeb může dojít bez udání důvodu.

4. CENA SLUŽEB

4.1. Za poskytování Služeb jste povinni uhradit cenu stanovenou v Objednávce. Jestliže čerpáte Služby, aniž byste podepsali Objednávku, jste povinni uhradit cenu stanovenou ceníkem Poskytovatele platným v době zahájení poskytování Služeb.

4.2. Nejsou-li dohodnuty jiné lhůty splatnosti, jste povinni uhradit celou cenu objednaných Služeb při předání Objednávky Poskytovateli platebními metodami akceptovanými Poskytovatelem (v hotovosti, platební kartou apod.). Dohodli-li jste se s Poskytovatelem na bezhotovostní platbě, musí být v den splatnosti připsána cena Služeb (případně stanovená splátka) na účtu Poskytovatele. Dohodli-li jste se s Poskytovatelem na úhradě ceny Služeb ve splátkách, jste povinni hradit splátky ve sjednaných termínech; vždy k 15. v měsíci. Neuhrazením kterékoli splátky řádně a včas se stává celá cena Služeb splatná najednou. Umožnění splátek závisí na výlučném uvážení Poskytovatele a není na ně právní nárok. Neuhrazení ceny Služeb nebo kterékoli její části řádně a včas je pro

Poskytovatele bez dalšího důvodem k přerušení poskytování Služeb do doby úhrady a/nebo odstoupení od ujednání o poskytování Služeb (podle volby Poskytovatele).

4.3. V ceně Služeb nejsou zahrnuty služby, které neposkytuje Poskytovatel a které nejsou Podmiňujícími výkony, a zboží, které Poskytovatel distribuuje, ledaže by bylo výslovně sjednáno, že určité zboží je v ceně zahrnuto. Poskytovatel vám může doporučit zakoupení určitého zboží v souvislosti s poskytováním Služeb nebo využití určitých partnerských služeb, mějte však na paměti, že jde pouze o doporučení, které není podmínkou řádného čerpání Služeb.

služeb do 14 dnů ode dne sjednání smlouvního vztahu, máte nárok na na vrácení uhrazené ceny nevyčerpaných Služeb. Částka se stanoví na základě jednotkových výchozích cen Služeb uvedených v ceníku Poskytovatele platném v době, kdy došlo ke sjednání poskytování Služeb; jedná-li se o Služby, které nejsou uvedeny v ceníku, má Poskytovatel nárok na jejich obvyklou cenu ve smyslu právních předpisů o cenách. Cena nevyčerpaných Služeb je kladným rozdílem mezi sjednanou cenou a úhrnem výchozích ceníkových cen vyčerpaných Služeb. Jedná-li se o Služby v rámci programu, který Poskytovatel nabízí ve variantách o různé době trvání, stanoví se cena vyčerpaných Služeb jako součet ceníkové ceny programu nabízeného Poskytovatelem, který je nejblíže kratší oproti době skutečného čerpání Služeb, a výchozích jednotkových cen Služeb, které jste vyčerpali po uplynutí doby odpovídající takovému programu. Jsou-li Služby poskytovány se slevou a dochází-li k ukončení smluvního vztahu pro platné odstoupení z vaší strany (zejména v důsledku vad poskytovaných Služeb), zohlední se sleva alikvotně v ceně, na kterou má Poskytovatel nárok.

4.4. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy a ukončení poskytovaných služeb do 14 dnů ode dne sjednání smlouvního vztahu, máte nárok na na vrácení uhrazené ceny nevyčerpaných Služeb.

Částka se stanoví na základě jednotkových výchozích cen Služeb uvedených v ceníku Poskytovatele platném v době, kdy došlo ke sjednání poskytování Služeb; jedná-li se o Služby, které nejsou uvedeny v ceníku, má Poskytovatel nárok na jejich obvyklou cenu ve smyslu právních předpisů o cenách. Cena nevyčerpaných Služeb je kladným rozdílem mezi sjednanou cenou a úhrnem výchozích ceníkových cen vyčerpaných Služeb. Jedná-li se o Služby v rámci programu, který Poskytovatel nabízí ve variantách o různé době trvání, stanoví se cena vyčerpaných Služeb jako součet ceníkové ceny programu nabízeného Poskytovatelem, který je nejblíže kratší oproti době skutečného čerpání Služeb, a výchozích jednotkových cen Služeb, které jste vyčerpali po uplynutí doby odpovídající takovému programu.

Jsou-li Služby poskytovány se slevou a dochází-li k ukončení smluvního vztahu pro platné odstoupení z vaší strany (zejména v důsledku vad poskytovaných Služeb), zohlední se sleva alikvotně v ceně, na kterou má Poskytovatel nárok.

4.4. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy a ukončení poskytovaných služeb do 14 dnů ode dne sjednání smlouvního vztahu, máte nárok na na vrácení uhrazené ceny nevyčerpaných Služeb.

4.5. Kromě toho, co je uvedeno výše, nemáte nárok na vrácení žádné

části ceny Služeb ani na jinou slevu, jestliže jste zcela nebo částečně nevyčerpali objednané Služby (zejména nemáte nárok na vrácení ceny Služeb za minulou dobu, jestliže jste se svévolně nedostavovali na schůzky u Poskytovatele).

4.6. Jednotlivé základní (výchozí) Služby stanovené v ceníku se považují za vyčerpané okamžikem zahájení jejich čerpání. Zajájením čerpání se rozumí:

– jedná-li se o Služby definované výkonem nebo výsledkem: prvníprovedený úkon Poskytovatele nebo klienta (podle toho, conastane dříve),

– jedná-li se o Služby definované obdobím čerpání: dnem započetípříslušného období čerpání, a pokud není uveden, dnem prodejeSlužeb.

Vezměte prosím na vědomí, že odběrovou sadu mikrobiomu nelze z hygienických důvodů po porušení originálního obalu vrátit; Vaše práva stanovená zákonem (zejména v souvislosti s odpovědností za vady Služeb) nejsou dotčena.

4.7. Dojde-li v souladu s dohodou stran, zákonem nebo těmito Obchodními podmínkami k předčasnému ukončení poskytování Služeb, udělujete nám tím souhlas k vystavení opravného daňového dokladu podle § 45 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je-li vystavení opravného daňového dokladu nezbytné za účelem řádného vypořádání předčasného ukončení poskytování Služeb.

5. REKLAMACE

5.1. Vůči Poskytovateli, který vám poskytuje Služby, jste oprávněni uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s poskytováním Služeb (dále jen „Reklamace“), a to na poradně Prajzská NUTRI, kterou Poskytovatel provozuje, nebo v jeho sídle. Reklamace se mohou týkat obsahu Služeb, způsobu jejich poskytování i postupu konkrétního pracovníka Poskytovatele nebo Zprostředkujícího Poskytovatele; změna osoby specialisty, který vám poskytuje poradenství v rámci poskytování Služeb, není důvodem reklamace. V poradně Prajzská NUTRI může být Reklamace učiněna osobně v provozní době; kromě toho lze Reklamaci zaslat písemně na adresu poradny Prajzská NUTRI, ve které lze učinit Reklamaci, nebo na adresu sídla Poskytovatele anebo elektronicky na e- mailovou adresu Poskytovatele.

5.2. Poskytovatel s vámi sepíše o každé Reklamaci, která je u něj uplatněna osobně, reklamační protokol s náležitostmi podle čl. 6.10. Máte právo obdržet stejnopis reklamačního protokolu.

5.3. Poskytovatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o Reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se s Poskytovatelem nedohodnete na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smluvního vztahu ohledně poskytování Služeb.

5.4. Pokud Poskytovatel vyhodnotí Reklamaci jako oprávněnou, provede na svůj vrub úkony, kterými odstraní závadný stav a poskytne vám náhradu. Náhradou se rozumí zejména nové poskytnutí původně vadných Služeb nebo sleva z poskytovaných Služeb.

5.5. Pokud Poskytovatel vyhodnotí Reklamaci jako neoprávněnou, bez odkladu vás o tom informuje s příslušným odůvodněním. Nesouhlasíte-li s vyřízením Reklamace, jste oprávněni požádat Prajzská NUTRI s.r.o. o přezkoumání Reklamace elektronickou poštou na adrese info@najezte-se.cz. Prajzská NUTRI s.r.o. si v takovém případě vyžádá od Poskytovatele reklamační protokol a další doklady o Reklamaci, prověří správnost vyřízení Reklamace a v případě, že ji uzná zcela nebo zčásti jako oprávněnou, vyzve Poskytovatele, aby zjednal nápravu, a podá vám o tom zprávu; v opačném případě vás Prajzská NUTRI s.r.o. vyrozumí, že Reklamaci ani po přezkoumání neuznává, a připojí příslušné odůvodnění. Přezkum Reklamace zajistí Prajzská NUTRI s.r.o. ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy mu bude doručena vaše žádost. Přezkumné řízení podle tohoto čl. 5.5 představuje fakultativní postup, který můžete, ale nemusíte využít; nevyužijete-li ho, nemá to žádný vliv na vaše práva daná těmito Obchodními podmínkami nebo zákonem.

6.ROZSAH PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Vystupujete-li vůči Poskytovateli jako spotřebitel, platí pro rozsah vašich práv z případného vadného plnění Poskytovatele ustanovení čl. 6.2–6.11 (a to nad práva, která vám dává čl. 5) a dále ustanovení čl. 8 o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. Nevystupujete-li vůči Poskytovateli jako spotřebitel, platí pro rozsah vašich práv z případného vadného plnění Poskytovatele ustanovení čl. 5 a dále příslušná ustanovení Občanského zákoníku. Jako spotřebitel vystupujete tehdy, nejednáte-li s Poskytovatelem v rámci podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

6.2. Poskytovatel odpovídá, že Služby nemají při poskytnutí vady. Poskytovatel zejména odpovídá, že v době, kdy Služby čerpáte, (i) mají Služby vlastnosti, které si s Poskytovatelem ujednáte, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které Poskytovatel (případně výrobce součásti Služeb) popsal nebo které jste očekávali s ohledem na povahu Služeb na základě reklamy, (ii) se Služby hodí k účelu, který pro jejich použití Poskytovatel uvádí nebo ke kterému se služby tohoto druhu obvykle používají, (iii) Služby odpovídají jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, (iv) Služby jsou v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a (v) Služby vyhovují požadavkům právních předpisů.

6.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od čerpání Služeb, má se za to, že Služba byla vadná již při čerpání.

6.4. Jste oprávněni uplatnit právo z vady, která se vyskytne u poskytnutých Služeb v době 3 měsíců od čerpání Služeb. Právaz vadného plnění vám však nelze přiznat, neoznámíte-li vady Poskytovateli bez zbytečného odkladu poté, kdy jste je zjistili nebo při náležité pozornosti měli zjistit, nejpozději však do 6 měsíců od čerpání Služeb.

6.5. Požádáte-li o to, potvrdí vám Poskytovatel v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Jedná-li se o zboží, které je součástí Služeb, má Poskytovatel povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce zboží. V potvrzení Poskytovatel uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Je-li to potřebné, vysvětlí Poskytovatel v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení Poskytovatel zároveň uvede, že vaše další práva, která se k poskytování Služeb vážou, nejsou dotčena. Potvrzení lze nahradit dokladem o poskytování Služeb obsahujícím uvedené údaje.

6.6. Nemají-li poskytnuté Služby vlastnosti stanovené v čl. 6.2, můžete požadovat nové poskytnutí Služeb bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se vada týká pouze součásti poskytnutých Služeb, můžete požadovat nové poskytnutí jen této součásti; není-li to možné, můžete odstoupit od ujednání o poskytování Služeb. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatné odstranění vady.

6.7. Právo na nové poskytnutí Služeb nebo jejich součástí máte i v případě odstranitelné vady, pokud nemůžete Služby řádně využít pro opakovaný výskyt vady po nápravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě máte rovněž právo odstoupit od ujednání o poskytování Služeb.

6.8. Neodstoupíte-li od ujednání o poskytování Služeb nebo neuplatníte-li právo na nové poskytnutí Služeb nebo jejich součástí bez vad nebo na jinou nápravu vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Máte právo na přiměřenou slevu i v případě, že vám Poskytovatel nemůže znovu poskytnout Služby nebo jejich součást bez vad nebo zajistit jinou nápravu vad, jakož i v případě, že Poskytovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

6.9. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud jste před čerpáním Služeb věděli, že Služby mají vadu, anebo pokud jste vadu sami způsobili.

6.10. Uplatníte-li právo z vadného plnění, potvrdí vám Poskytovatel v písemné formě, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem Reklamace, jaký způsob vyřízení Reklamace požadujete, jakož i provedení nápravy a dobu jejího trvání. Poskytovatel je dále povinen vydat vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení Reklamace, včetně potvrzení o provedení nápravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí Reklamace.

6.11. Dochází-li v rámci poskytování Služeb k prodeji zboží, platí ustanovení tohoto čl. 6 obdobně. Termín „čerpání Služeb“ odpovídá termínu „převzetí zboží“. Připouští-li to povaha koupě, máte právo, aby zboží bylo před vámi překontrolováno nebo aby byly předvedeny jeho funkce. Na zuživatelném zboží je vyznačena doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě, u zboží podléhajícího rychlé zkáze, doba, po kterou lze zboží použít. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, platí, že se jedná o záruku za jakost v udané délce. Má-li zboží vadu, která nebrání jeho užívání k určenému účelu, lze ho prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadného zboží; Poskytovatel vás upozorní, že zboží má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Má-li zboží vadu, z níž je Poskytovatel zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo ozboží použité, máte místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

7.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A MLČENLIVOST

7.1. Poskytovatel bude jako správce zpracovávat vaše osobní údaje v souvislosti s poskytováním objednaných Služeb. Zpracovávání osobních údajů je nezbytné za účelem splnění smluvních závazků Poskytovatele v souvislosti s objednanými Službami.

7.2. Pravidla zpracovávání vašich osobních údajů Poskytovatelem jsou stanovena v zásadách zpracovávání a ochrany osobních údajů Prajzská NUTRI, které jsou zveřejněny na oficiálních internetových stránkách Prajzská NUTRI.

7.3. Zásady zpracovávání a ochrany osobních údajů Prajzská nutri se považují za součást těchto Obchodních podmínek.

8.INFORMACE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍSPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

8.1. Jste-li spotřebitelem (čl. 6.1), informujeme vás tímto, že máte nárok využít postupu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v souladu s §20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve zněnípozdějších předpisů. Spotřebitelskými spory se rozumí spory mezi vámi aPoskytovatelem v souvislosti s poskytováním Služeb.

8.2. Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů podle těchto Obchodních podmínek je příslušná Česká obchodní inspekce (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Praha 2, Štěpánská 15, PSČ 120 00, www.coi.cz nebo adr.coi.cz).

9.SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Oznámení a sdělení vůči Poskytovateli jste povinni činit písemně. Nejde-li o změnu nebo skončení smluvního vztahu, lze komunikovat i elektronickou poštou bez zaručeného elektronického podpisu; totéž platí v případě komunikace Poskytovatele vůči vám.

9.2. Oznámení a sdělení se zasílají na doručovací adresy stran, kterými jsou adresy uvedené v Objednávce. Poskytovatel i vy jste oprávněni změnit doručovací adresu písemným oznámením druhé straně.

9.3. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Objednávky (smlouvy o poskytování Služeb) uzavřené mezi vámi na straně jedné a Poskytovatelem na straně druhé. Práva a povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek jsou součástí vašeho smluvního vztahu s Poskytovatelem.

9.4. Tyto Obchodní podmínky se uplatní pouze pro poskytování Služeb v České republice.

9.5. Tyto Obchodní podmínky je možné kdykoli změnit, a to zveřejněním změn nebo nového znění na oficiálních internetových stránkách Prajzská nutri. Změny, respektive nové znění Obchodních podmínek jsou závazné pouze pro ujednání o poskytování Služeb, které byly učiněny po zveřejnění změn, respektive nového znění Obchodních podmínek na oficiálních internetových stránkách Prajzská nutri.

9.6. Oficiální internetové stránky Prajzská nutri jsou: www.prajzskanutri.cz.

9.7. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 8. 2021.

Prajzská NUTRI s.r.o.