Obchodní podmínky pro online nákup

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na objednávku o zprostředkování služeb nutriční poradny nebo kurzů uzavřených prostřednictvím on-line obchodu umístěného na webovém rozhraní www.prajzskanutri.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi naší společností.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Smlouvou o poskytování služeb (dále jen „smlouva“) se zavazujeme poskytnout Vám služby specifikované níže a na webovém rozhraní, a Vy se zavazujete uhradit nám za tyto služby cenu uvedenou na webovém rozhraní, nebo kterou Vám sdělíme v průběhu objednávky. Cena za služby (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s jejich poskytnutím.

JAKÉ SLUŽBY K PRODEJI ONLINE POSKYTUJEME?
Dárkové poukazy na analýzu složení těla na bio-impedanční zařízení InBody a kurzy se zaměřením na zdravý životní styl.

NA CO SE SMLOUVA VZTAHUJE?

Smlouva se vztahuje na službu analýzy složení těla zaplacenou online a kurzy se zaměřením na zdravý životní styl.
Jako smlouva se zde označuje jakákoliv objednávka uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Nemusí se tedy jednat vždy výhradně jen o smlouvu o poskytování služeb.

JE SMLOUVA SPOTŘEBITELSKOU SMLOUVOU?
O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a poskytnutí služeb objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. v opačném případě by se o spotřebitelskou smlouvu nejednalo a nevztahovala by se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

JAKÁ MÁTE JAKO SPOTŘEBITEL ZVLÁŠTNÍ PRÁVA?
Jako spotřebitel máte především:
– právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku a to do 14 dnů ode dne odeslání objednávky
– právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách a na webovém rozhraní).

ČÍM SE ŘÍDÍ NÁŠ PRÁVNÍ VZTAH?
Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:
– těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;
– reklamačním řádem pro poskytování služeb, podle kterého budeme postupovat při reklamaci služeb;
– podmínkami užití webového rozhraní, které upravují ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;
– podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní nebo v naší e-mailové komunikaci zejména při uzavírání smlouvy a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:
– zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“);
– zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).
Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

JAK VYJÁDŘÍTE SOUHLAS S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI?
Potvrzením ve webovém rozhraní při vyplnění online objednávky stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.
V případě objednávání prostřednictvím e-mailu Vám budou tyto obchodní podmínky zaslány v příloze jako součást naší nabídky. Případným potvrzením objednávky stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi. Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Jak uzavíráme smlouvu o poskytování služeb?
Na webovém rozhraní je uveden seznam služeb včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých služeb. Ceny služeb včetně veškerých poplatků jsou uvedeny na webovém rozhraní nebo Vám budou sděleny v dostatečném předstihu před podáním závazné objednávky e-mailovou formou. Prezentace služeb je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali  a zaplatili objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

KDY JE MEZI NÁMI UZAVŘENA SMLOUVA?
Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí objednávky z naší strany. Přijetí objednávky Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávkovém formuláři, nebo ze které byla provedena objednávka. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou cenu za služby nebo dojde k poskytnutí služby (podle toho, co nastane dříve). Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí informace o obdržení objednávky  (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

MŮŽE SE CENA UVEDENÁ NA WEBOVÉM ROZHRANÍ MĚNIT?
Cena zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována ve webovém rozhraní.
V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny za Dárkový poukaz nebo Kurz ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni Vám poskytnout službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy. Pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí Vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít. Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany.

MÁTE MOŽNOST ZÍSKAT SMLOUVU V TEXTOVÉ PODOBĚ?
Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, naše nabídka služeb na webovém rozhraní a Vámi vyplněná objednávka.

CO KDYŽ NĚČEMU VE  SMLOUVĚ NEROZUMÍTE?
V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.

PLATEBNÍ PODMÍNKY a POSKYTNUTÍ SLUŽBY

Jakým způsobem nám uhradíte cenu na služby?
Cenu služeb uhradíte převodem na náš bankovní účet nebo platbou pomocí platební kartu či jiným způsobem dle popisu v nabídce na naší wbové stránce. Pokyny ke platbě budou obsaženy v e-mailu, který Vám zašleme.

Kdy nastane splatnost ceny?
Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

V jaké měně můžete platit?
Platba služby je možná v českých korunách (Kč).

Kdy můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?
Zálohu na cenu služby můžeme požadovat především u objednávek s celkovou cenou nad 4 000 Kč. Odesláním objednávky a zaplacením zálohy, neboli první splátky potvrzujete náš smluvní vztah. Zálohu je možné vrátit do 14 dnů ode dne zaplacení, po tomto temíně je vracení zálohy posuzováno individuálně.

Dále jsme oprávněni požádat Vás o uhrazení celé ceny služby před jejím poskytnutím (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

Kdy a jak Vám bude služba poskytnuta?
Do 60 dnů od zakoupení služby, v závislosti od naplněnosti termínů.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Jak můžete od smlouvy odstoupit?
Od smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Oznámení o odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat na naší doručovací adresu nebo e-mail. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme. Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

Jaké má odstoupení od zmluvy následky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Máte právo na vrácení peněžních prostředků, které jsme od Vás již přijali?
V případě odstoupení od smlouvy do 14 dnů máme povinnost vrátit Vám peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali. Peníze Vám vrátíme do 28 dnů od odstoupení od smlouvy, a to (i) stejným způsobem, jakým jsme od Vás peněžní prostředky přijali. Peníze vrátíme zasláním na Vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě ceny (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.

Kdy nemůžete odstoupit od smlouvy?
V souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nelze od smlouvy odstoupit v případě, že služba byla splněna před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a před uzavřením smlouvy jsme Vám sdělili, že v takovém případě nemáte právo od smlouvy odstoupit.

Může být služba poskytnuta ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy?
Do 14 dnů od uzavření smlouvy máte právo od smlouvy odstoupit. Vaše právo odstoupit od smlouvy ale zaniká tím, služba bude splněna před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, tzn, ztrácíte nárok na odstoupení od smlouvy.

Kdy můžeme odstoupit od smlouvy my?
Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:
– službu z objektivních příčin není možné za původních podmínek poskytnout;
– plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním;
– v případech Vašeho podstatného porušení těchto obchodních podmínek či Podmínek užití webového rozhraní.
V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno. Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu za službu, vrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu, a to do 7 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak občanským zákoníkem.
Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem pro poskytování služeb. 

REKLAMAČNÝ ŘÁD

Vůči Poskytovateli, který vám poskytuje Služby, jste oprávněni uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s poskytováním Služeb (dále jen „Reklamace“), a to na poradně Prajzská NUTRI, kterou Poskytovatel provozuje, nebo v jeho sídle. Reklamace se mohou týkat obsahu Služeb, způsobu jejich poskytování i postupu konkrétního pracovníka Poskytovatele nebo Zprostředkujícího Poskytovatele; změna osoby specialisty, který vám poskytuje poradenství v rámci poskytování Služeb, není důvodem reklamace. V poradně Prajzská NUTRI může být Reklamace učiněna osobně v provozní době; kromě toho lze Reklamaci zaslat písemně na adresu poradny Prajzská NUTRI, ve které lze učinit Reklamaci, nebo na adresu sídla Poskytovatele anebo elektronicky na e-mailovou adresu Poskytovatele.

Poskytovatel s vámi sepíše o každé Reklamaci, která je u něj uplatněna osobně, reklamační protokol s náležitostmi. Máte právo obdržet stejnopis reklamačního protokolu. 

Poskytovatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o Reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se s Poskytovatelem nedohodnete na delší lhůtě. Uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smluvního vztahu ohledně poskytování Služeb. 

Pokud Poskytovatel vyhodnotí Reklamaci jako oprávněnou, provede na svůj vrub úkony, kterými odstraní závadný stav a poskytne vám náhradu. Náhradou se rozumí zejména nové poskytnutí původně vadných Služeb nebo sleva z poskytovaných Služeb.

Pokud Poskytovatel vyhodnotí Reklamaci jako neoprávněnou, bez odkladu vás o tom informuje s příslušným odůvodněním. Nesouhlasíte-li s vyřízením Reklamace, jste oprávněni požádat Prajzská NUTRI s.r.o. o přezkoumání Reklamace elektronickou poštou na adrese info@www.prajzskanutri.cz.

V případě, že Poskytovatel ani po přezkoumání neuznává reklamaci, připojí příslušné odůvodnění. Přezkum Reklamace zajistí Prajzská NUTRI s.r.o. ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy mu bude doručena vaše žádost. Přezkumné řízení podle tohoto čl. představuje fakultativní postup, který můžete, ale nemusíte využít; nevyužijete-li ho, nemá to žádný vliv na vaše práva daná těmito Obchodními podmínkami nebo zákonem.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?
K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

Jak vyřizujeme stížnosti?
Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu.

Co byste ještě měli vědět?
Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení) hradíte sami.
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou ve Vašem uživatelském účtu.
v případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

Adresa pro doručování:

Prajzská NUTRI
Kamila Závodská
Na Mexiku 334, Dolní Benešov, 74722
Telefonní číslo: +739 577 723
Kontaktní e-mail: info@www.prajzskanutri.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup Programu